Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Levering en Dienstverlening Getrouw Montage


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Getrouw Montage: het bedrijf “Getrouw Montage”, gebruiker van deze algemene voorwaarden, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor noordwest-holland onder nummer; 36047076/D3370

Consument: de wederpartij van Getrouw Montage, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, en zaken dan wel diensten van Getrouw afneemt;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Getrouw Montage en de wederpartij, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, terzake levering van zaken of dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Getrouw Montage en de wederpartij waarop Getrouw Montage deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Getrouw Montage en de wederpartij, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Getrouw Montage en de wederpartij slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Getrouw.

6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Getrouw Montage en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes

1. Offertes aan consumenten zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Getrouw Montage om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Offertes aan de wederpartij handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3. Getrouw Montage is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt.

4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en administratie alsmede eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Levertijden in offertes van Getrouw Montage zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Getrouw Montage kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Getrouw Montage daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Getrouw Montage anders aangeeft.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Getrouw Montage niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Monsters en modellen

1. Is aan de wederpartij handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt dit model of monster vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2. Indien door Getrouw Montage een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

3. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening

1. Getrouw Montage zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Getrouw Montage het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Getrouw Montage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Getrouw Montage worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Getrouw Montage zijn verstrekt, heeft Getrouw Montage het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle obstakels, waarvan Getrouw Montage aangeeft dat de verwijdering ervan noodzakelijk is of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat verwijdering daarvan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verwijderd. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde verwijdering van obstakels niet tijdig is geschied, heeft Getrouw Montage het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

5. Getrouw Montage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Getrouw Montage is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Getrouw Montage kenbaar behoorde te zijn.

6. Indien Getrouw Montage aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de wederpartij gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

7. Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Getrouw Montage het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Getrouw Montage de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. Indien door Getrouw Montage of door Getrouw Montage ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door de medewerkers van Getrouw in redelijkheid gewenste faciliteiten.

10. De wederpartij vrijwaart Getrouw Montage voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering

1. Levering geschiedt op de plaats van dienstverlening. In alle andere gevallen geschiedt levering op een tussen Getrouw en de wederpartij nader overeen te komen plaats.

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij nadat Getrouw Montage hem heeft verwittigd. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan Getrouw Montage de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Getrouw Montage is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij zulks bij overeenkomst is uitgesloten of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Getrouw Montage is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

6. Indien Getrouw Montage gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan Getrouw Montage ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien Getrouw Montage een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Getrouw Montage schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Getrouw Montage zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Getrouw Montage de wederpartij hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief of honorarium is overeengekomen zal Getrouw Montage daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en / of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief of honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Getrouw Montage geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en / of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Getrouw Montage kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Meer- en minderwerk

1. Getrouw Montage is gerechtigd in redelijkheid meerwerk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Getrouw Montage, hetzij op schriftelijk verzoek of last van de wederpartij, of in gevolge nieuwe dan wel gewijzigde instructies, boven de in de overeenkomst omvattende werkzaamheden wordt gepresenteerd.

2. Van minderwerk is sprake in geval van wijzingen in het werk die minder kosten met zich meebrengen. In dat geval heeft Getrouw Montage in beginsel recht op het oorspronkelijk overeengekomen bedrag, waarvan slechts in overleg met Getrouw Montage kan worden afgeweken.

Artikel 9 Contractsduur en uitvoeringstermijn terzake dienstverlening

1. De overeenkomst tot dienstverlening tussen Getrouw Montage en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst tot dienstverlening voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij Getrouw Montage derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 10 Betaling

1. Terzake de overeenkomst tot levering van zaken dient betaling netto contant plaats te vinden.

2. Terzake de overeenkomst tot dienstverlening geschiedt de betaling als volgt:

- 20% van de betaling geschiedt netto contant voor aanvang van de werkzaamheden;

- 50% van de betaling geschiedt netto contant prompt na aanvang van de werkzaamheden;

- 30% van de betaling geschiedt netto contant prompt na oplevering van de werkzaamheden.

3. Indien betaling in afwijking van de voorgaande leden niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Getrouw Montage aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, beslag of curatele zijn de vorderingen van Getrouw Montage en de verplichtingen van de wederpartij jegens Getrouw Montage onmiddellijk opeisbaar.

7. Getrouw Montage heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente danwel in enig andere volgorde die Getrouw Montage geraden voorkomt.

8. Getrouw Montage kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indiende wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

9. Getrouw Montage kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11 Incassokosten

1. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien Getrouw Montage hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12 Prijzen en prijsverhoging terzake levering

1. Tenzij anders vermeld, zijn de overeengekomen prijzen van levering van zaken:

- gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen;

- exclusief BTW, invoerrechten en andere eventuele belastingen en/of heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;

- exclusief de kosten van verpakking, vervoer en verzekering;

- vermeld in Nederlandse valuta en/of Euro’s.

2. Indien Getrouw Montage met de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Getrouw Montage niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

4. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 13 Honorarium en prijsstijging terzake dienstverlening

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten terzake dienstverlening waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 2, 5 en 6 t/m 11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst tot dienstverlening een vast honorarium overeenkomen.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Getrouw Montage, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten over het in artikel 10 lid 2 bedoelde prompt na aanvang van de werkzaamheden te betalen gedeelte periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien Getrouw Montage met de wederpartij een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Getrouw Montage niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7. Getrouw Montage is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Getrouw Montage kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en dienstverlening, de tarieven ten aanzien van lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

8. Bovendien mag Getrouw Montage het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Getrouw Montage, dat in redelijkheid niet van Getrouw Montage mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9. De wederpartij is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. De wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

10. Getrouw Montage zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Getrouw Montage zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

11. Indien de wederpartij de door Getrouw Montage kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Getrouw Montage genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Getrouw Montage geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Getrouw Montage totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Getrouw Montage gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Getrouw Montage zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Getrouw Montage geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Getrouw Montage zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Getrouw Montage of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Getrouw Montage zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15 Garantie terzake koop

1. Getrouw Montage garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De in lid 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Getrouw Montage.

3. De in lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering, behoudens de situatie waarin de fabrikant blijkens diens algemene voorwaarden een garantie gedurende een periode van langer dan 6 maanden na levering biedt.

4. Getrouw Montage verschaft de wederpartij een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Getrouw Montage de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, naar keuze van Getrouw Montage vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan Getrouw Montage te retourneren en de eigendom daarover aan Getrouw Montage te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Getrouw Montage, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Getrouw Montage in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 16 Garantie terzake dienstverlening

1. Getrouw Montage garandeert dat de te verlenen dienst voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, één en ander in het licht van de stand der techniek op het moment van dienstverlening.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na voltooiing van de opdracht tot dienstverlening.

3. Bij een overeenkomst tot dienstverlening waarin installatie en/of montage van geleverde zaken in meerdere fasen plaatsvindt, geldt de onder 2. bedoelde garantie met betrekking tot de gemonteerde en/of geïnstalleerde zaken vanaf het moment van montage en/of installatie van elk der betreffende zaken.

4. Getrouw Montage verschaft de wederpartij een schriftelijk garantiebewijs.

5. Indien de geleverde dienst niet voldoet aan deze garantie, zal Getrouw Montage na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij naar beste kunnen en voor zover redelijk en/of mogelijk trachten de opdracht alsnog zodanig uit te voeren dat deze voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die aan de uitvoering van de opdracht mogen worden gesteld.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van een zaak waar de opdracht tot dienstverlening betrekking op had of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Getrouw Montage, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan bedoelde zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor die zaak niet bestemd is.

Artikel 17 Klachten, onderzoek en reclame

1. Terzake de overeenkomst tot dienstverlening dienen klachten over de verrichte werkzaamheden door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Getrouw Montage. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Getrouw Montage in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Getrouw Montage de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

4. Terzake de overeenkomst tot levering van zaken behoren eventuele zichtbare tekorten binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Getrouw Montage te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

5. Een niet zichtbaar gebrek dient de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Getrouw Montage met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Getrouw Montage gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

6. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Getrouw Montage en op de wijze zoals door Getrouw Montage aangegeven.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding

1. Getrouw Montage is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- Na het sluiten van de overeenkomst Getrouw Montage ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Getrouw Montage bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Getrouw Montage op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Getrouw Montage de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Getrouw Montage behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Opzegging overeenkomst dienstverlening

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst tot dienstverlening te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de wederpartij, heeft Getrouw Montage recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Getrouw Montage zijn toe te rekenen. Voorts is de wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Getrouw Montage, zal Getrouw Montage in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Getrouw Montage extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 20 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Getrouw Montage geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Getrouw Montage niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Getrouw Montage worden daaronder begrepen.

3. Getrouw Montage heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Getrouw Montage zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Getrouw Montage ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Getrouw Montage gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Risico-overgang en aansprakelijkheid

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

2. Indien Getrouw Montage aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3. Indien Getrouw Montage aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Getrouw Montage te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. In afwijking van hetgeen onder het voorgaande lid van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Getrouw Montage aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Getrouw Montage toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Getrouw Montage is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Getrouw Montage of zijn ondergeschikten.

Artikel 22 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Getrouw Montage zich de rechten en bevoegdheden voor die Getrouw Montage toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Getrouw Montage verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Getrouw Montage worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Getrouw Montage behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. De wederpartij vrijwaart Getrouw Montage voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 23 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Getrouw Montage gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Getrouw Montage zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Getrouw Montage niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24 Niet-overname personeel en cliënten

1. De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Getrouw Montage, medewerkers van Getrouw Montage of van ondernemingen waarop Getrouw Montage ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

2. Werknemers van Getrouw dan wel door Getrouw ingehuurde derden zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Getrouw Montage, werkzaamheden verrichten voor cliënten van Getrouw Montage.